San Francisco 341 Meetings
Trustee 341 Hearing Date
U.S.Trustee December 10, 2019
David Burchard December 05, 2019
E Lynn Schoenmann December 09, 2019
Janina M Hoskins December 11, 2019
David Burchard December 12, 2019
E Lynn Schoenmann December 18, 2019
David Burchard December 19, 2019
Oakland 341 Meetings
Trustee 341 Hearing Date
U.S.Trustee December 09, 2019
Martha G Bronitsky December 05, 2019
Sarah L Little December 06, 2019
Lois I Brady December 10, 2019
Michael G Kasolas December 11, 2019
Marlene G Weinstein December 17, 2019
Paul Mansdorf December 18, 2019
Martha G Bronitsky December 19, 2019
Sarah L Little December 20, 2019
Paul Mansdorf December 23, 2019
Lois I Brady December 24, 2019
Santa Rosa 341 Meetings
Trustee 341 Hearing Date
Timothy W Hoffman December 05, 2019
David Burchard December 10, 2019
Linda S Green December 11, 2019
Timothy W Hoffman December 19, 2019
Eureka 341 Meetings
Trustee 341 Hearing Date
Linda S Green December 13, 2019
San Jose Chapter 13 Pending List
Click here to view the Ch13 Pending List
San Jose 341 Meetings
Trustee 341 Hearing Date
U.S.Trustee December 17, 2019
Kari Bowyer December 05, 2019
Devin Derham-Burk December 09, 2019
Fred Hjelmeset December 10, 2019
Devin Derham-Burk December 13, 2019
Devin Derham-Burk December 16, 2019
Doris A Kaelin December 19, 2019
Devin Derham-Burk December 23, 2019
Salinas 341 Meetings
Trustee 341 Hearing Date
Devin Derham-Burk December 06, 2019
Devin Derham-Burk December 18, 2019
Fred Hjelmeset December 19, 2019
Santa Cruz 341 Meetings
Trustee 341 Hearing Date
Doris A Kaelin December 06, 2019
Kari Bowyer December 06, 2019
Fred Hjelmeset December 20, 2019